به هر نوع ماده معدنی یا آلی یا بیولوژیک که دارای عناصر غذایی باشد و باعث بالا بردن حاصل خیزی خاک و همچنین با تیمار گیاهی باعث افزایش عملکرد کیفی و کم محصول شود کود اطلاق میشود.کود ها به چند دسته تقسیم میشوند که عبارتند از :شيميايي -...

کود دارای انواع بسیاری مختلفی است که هر کدام دارای خصوصیات مختص به خود می‌باشد . کود زیستی کود شیمیایی کود حیوانی کود انسانی کود کمپوست کود گیاهی کود سبز کود بیوفسفات گرانوله نانو کودهای کلاته

به هر نوع ماده معدنی یا آلی یا بیولوژیک که دارای عناصر غذایی باشد و باعث بالا بردن حاصل خیزی خاک و همچنین با تیمار گیاهی باعث افزایش عملکرد کیفی و کم محصول شود کود اطلاق میشود.کود ها به چند دسته تقسیم میشوند که عبارتند از :شيميايي -...

کود دارای انواع بسیاری مختلفی است که هر کدام دارای خصوصیات مختص به خود می‌باشد . کود زیستی کود شیمیایی کود حیوانی کود انسانی کود کمپوست کود گیاهی کود سبز کود بیوفسفات گرانوله نانو کودهای کلاته

معجزه

شرکت معجزه تولیدکننده کودهای الی و ورمی کمپوست متناسب با نیاز مشتریان اقدام به ارائه فروش اینترنتی می نماید. ورمی‌کمپوست متشکل از ورمی (کرم خاکی) و کمپوست (کود آلی) به معنای نوعی کود آلی است که از فعالیت کرم خاکی حاصل می‌گردد.

محصولات

450R کود ورمی

جزئیات

450R کود ورمی

جزئیات

450R کود ورمی

جزئیات


450R کود ورمی

جزئیات

450R کود ورمی

جزئیات

450R کود ورمی

جزئیات